DEVELOPPEMENT

Cette zone est destinée à contenir l'ensemble des supports graphiques

thành lập hội theo luật 1901 Pháp

Các Trung tâm của hội tại Huế

Phân tán trong các trung tâm

Sinh viên tốt nghiệp với học bổng của hội

Những bảo trợ và học bổng đầu tiên

Du hành nhân đạo bởi những người tình nguyện

Những người đã va đang tình guyện

đoàn bên Pháp

đoàn bên Việt Nam

 thực hiện chương trình thưc phẩm nông nghiêp

© DucSonchild